2015 Toyota Prado VX 4.0 (202 kW) V6 Auto Facelift I

2015 Toyota Prado VX 4.0 (202 kW) V6 Auto Facelift I

2015 Toyota Prado VX 4.0 (202 kW) V6 Auto Facelift I